Huiswerkprotocol

Inleiding
Het protocol huiswerk is tot stand gekomen op 18 juni 2013 en wordt geëvalueerd tijdens de 2e vergadering van elk nieuw schooljaar.

Algemeen
Op basisschool El Boukhari maken we onderscheid tussen 'huiswerk' en 'hulpwerk'.

Hulpwerk
Hulpwerk is werk dat op individuele basis aan de leerling wordt meegegeven. Dit kan het afmaken van een taak zijn of het thuis extra oefenen van een bepaalde lesstof. Het structureel aanbieden van extra lesstof vindt in overleg met ouders plaats. Extra oefenwerk kan worden meegegeven vanaf de kleuterbouw t/m groep 8.

Huiswerk
Huiswerk wordt meegegeven van groep 1 t/m 8. Huiswerk is voor alle kinderen van de groep gelijk en wordt minimaal één week van te voren door de leerkracht opgegeven. Grote opdrachten als spreekbeurt en boekenbeurt vallen ook onder huiswerk en worden minimaal een maand van te voren vastgelegd.

Bij de kleuterbouw worden de huiswerkmap met woordenschat en werkbladen per thema gebruikt.

Elk huiswerk wordt gecontroleerd of getoetst!

Waarom huiswerk?
De belangrijkste reden voor basisschool El Boukhari om huiswerk mee te geven zijn:

 • Ouders betrekken in het proces van leren
 • Bevorderen van zelfstandig werken
 • Herhalen van lesstof (inslijpen/automatiseren)
 • Leren plannen
 • Verantwoordelijkheid leren nemen
 • Opdrachten afmaken
 • Voorbereiden op nieuwe lesstof (kinderen uitdagen na te denken over nieuwe lesstof)
 • Voorbereiden op het voortgezet onderwijs

Er is een vaste regelmaat in het meegeven van huiswerk (zie overzicht onderaan deze pagina), afhankelijk van groep en leerkracht.

Huiswerkafspraken

Algemeen:

 • informatie is te vinden op de website
 • de schoolgids
 • (digitale) protocollen map

Ouders kunnen van school verwachten dat zij worden ingelicht via:

 • overleg met de leerkracht
 • de eerste informatieavond
 • de nieuwsbrief
 • mail
 • huiswerkmapje
 • de leerkracht geeft briefjes met betreffende informatie mee aan de leerling

De school verwacht van de ouders dat zij:

 • kinderen vragen naar het huiswerk
 • zorgen voor een moment zodat het kind huiswerk kan maken
 • een agenda kopen voor hun kind vanaf groep 6
 • zorgen dat het huiswerk weer mee naar school gaat

Leerlingen worden ingelicht via:

 • in de klas hangt op tijd en op een vast plek de huiswerkopdracht van die week (het huiswerkbord)
 • agenda vanaf groep 6
 • de leerkracht zorgt voor rust tijdens het noteren
 • de leerkracht geeft toelichting na het opschrijven
 • de leerkracht controleert of het huiswerk duidelijk is

Controleren
Het huiswerk wordt door de leerkracht klassikaal gecontroleerd. Bij niet gemaakt huiswerk of andere problemen worden ouders betrokken. De afspraak is na 3 keer niet het huiswerk gemaakt of meegenomen naar school wordt contact opgenomen met de ouders. De toets met onvoldoende met handtekening van de ouder(s) in de klassenmap. Verloren of kapot gemaakt huiswerk met worden vergoed.

Huiswerkmap
De school verstrekt een map aan de kinderen. Hierin nemen zij hun huiswerk mee naar huis en terug naar school.

Handvatten voor de ouders
Niet alle ouders weten hoe zij kinderen kunnen begeleiden. Ouders kunnen bij de leerkracht terecht voor vragen m.b.t. het huiswerk en het begeleiden van hun kind hierbij. Een aantal vaste richtlijnen en handvatten voor ouders geeft de school regelmatig mee. Dit zijn o.a.:

 • kies een vast tijdstip voor het maken van het huiswerk
 • zorg voor een vaste werkplek waar het werk gemaakt kan worden
 • als een kind het werk zelfstandig kan maken, heeft dit de voorkeur. Hulp is soms noodzakelijk (bijvoorbeeld bij  het lezen).
 • Ouders nemen contact op met de leerkracht als er problemen zijn met betrekking tot het huiswerk (weerstand bij het kind, ouders willen het werk beter begrijpen, kind is ziek e.d.)
 • Het stappenplan 
 • Huiswerkprotocol groep 1 t/m 8
  GROEP WAT WANNEER

  HOE OUDERS

  BETREKKEN

   1 De opdrachten in de themamap, taal en rekenen, liedjes en woordenschat leren en kunnen toepassen. Het hele jaar Tijdens informatieavond melden
  Godsdienst  Leren:
  n:Soera Al-Fatiha & doea's (recitaties)
     
   2 De opdrachten in de themamap, taal en rekenen, liedjes en woordenschat leren en kunnen toepassen. De klanken leren en de bijhorende versjes uit hun hoofd kunnen opzeggen. Lezende kleuters krijgen een boek thuis om te oefenen met lezen.    
  Godsdienst Leren: Soera Al-Fatiha + Al-Iglaas & doea's (recitaties)    
   3      
  Godsdienst Leren: Soera An-naas t/m Al-Masad & doea's  (recitaties)    
   4
  • woordenschat
  • tafels leren (1-5)
  • boekenbeurt
  • boek van de week

  Het hele jaar Jan t/m juli kinderboekenweek 2x per jaar

  Tijdens de informatie avond wordt uitleg gegeven over het belang van huiswerk
  Godsdienst

  Alle soera's en doea's van QRB niveau 1
  Alif-ba-boek
  Toets werkboek
  Maken: opdrachten werkboek

     
   5
  • woordenschat
  • topo leren
  • boekenbeurt
  • spreekbeurt
  • tafels leren (1-10)
  • verkeer (6 toetsen)
     
  Godsdienst

  Leren: alle soera's en doea's van QRB niveau 
  Alif-ba-boek/Koran lezen
  Toets werkboek
  Maken: opdrachten werkboek

     
   6
  • woordenschat leren
  • topo leren
  • sterke en zwakke werkwoorden
  • boekenbeurt
  • spreekbeurt
  • redactiesommen maken, 1 blz p/wk
  • verkeer, 6 toetsen
  • Nieuwsbegrip xl
    Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over het belang van huiswerk. Brief mee naar huis met uitleg Nieuwsbegrip XL
  Godsdienst
  • Alle soera's en doea's van QRB niveau 3
  • alif-ba-boek/Koran lezen
  • Toets werkboek

  Maken:

  • opdrachten werkboek
  • Werkstuk
  • presentatie
     
   7
  • woordenschattoets
  • sterke ww leren
  • voor en achtervoegsels
  • topo leren
  • (af)maken Nieuwsbegrip XL en ws-les
  • rekenen: leren maat eenheden, procenten, breuken & komma getallen
  • presentaties
  • boekenbeurt
  • thuis oefenen op: ww
  Iedere week  
  Godsdienst
  • Soera's en doea's van QRB niveau 4
  • Alif-ba-boek/Koran lezen
  • Toets werkboek
  • Toets kenniswedstrijd

  Maken:

  • Oprdrachten werkboek
  • Werkstuk
  • Presentatie
     
   8
  • woordenschattoets
  • sterke ww leren
  • topo leren
  • (af)maken Nieuwsbegrip XL en ws-les
  • rekenen: leren maat eenheden, procenten, breuken & komma getallen
  • presentaties
  • boekenbeurt
  • oefenen op ww
  Iedere week  
  Godsdienst
  • soera's en doea's van QRB niveau 4
  • Alif-ba-boek/Koran lezen
  • Toets werkboek
  • Toets kenniswedstrijd

  Maken:

  • Opdrachten werkboek
  • Werkstuk
  • Presentatie
     

Het protocol huiswerk is te vinden op de website van El Boukhari en zit in de klassenmap. In de klassenmap kunnen huiswerk gerelateerde documenten worden gevonden, zodat nieuwe leerkrachten/invalkrachten inzicht hebben in het huiswerk en de afspraken.

Toelichting afspraak bij 'hulpwerk'
Als bij een leelring na toetsing, observatie, enz. een achterstand is geconstateerd, moet de leerkracht in overleg met de ouders een afspraak maken dat de leerling thuis iets moet oefenen. Er wordt vooraf mondeling aan de ouders uitgelegd wat de achterstand is, waarom het goed is om thuis te oefenen en vooral hoe er geoefend moet worden. Het meegeven van het werk heeft ook alleen maar nut als de ouders er achter staan en mee willen helpen. Dit soort huiswerk duurt daarom ook een bepaalde afgesproken tijd. Deze extra leerstof geldt voor de groepen 1 t/m 8.

Als een leerling extra werk krijgt wordt dat vermeld als notitie in Parnassys. Contact met de ouders wordt (tijdelijk) versterkt.

Evaluatie
In het schooljaar 2013-2014 wordt een start gemaakt met het werken volgens het protocol. Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 vindt een evaluatie met het team plaats. De directie/IB'er van de school draagt zorg voor het protocol en de evaluatie.

Mogelijke bespreekpunten voor het team t.b.v. voering van huiswerkbeleid:

 • Wanneer een leerling zijn/haar werk onder schooltijd niet afkrijgt, kan dit in de pauze of na schooltijd afgemaakt worden. Ouders en leerling zijn verantwoordelijk voor het materiaal.
 • Rekenen: geen instructie-afhankelijk werk meegeven
 • Woordenschat: per blok een woordenschatlijst als leerwerk meegeven voorafgaand aan een te maken (methode)toets.
 • Informatie/richtlijnen meegeven voor thuis te maken c.q. voor te bereiden activiteiten, zoals werkstuk maken, boekbespreking en spreekbeurt houden.
 

Basisschool El Boukhari is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.